Stichting Het Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds


De Stichting "Het Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds" werd in het leven geroepen in 1954, met als doel het ondersteunen van sterrenkundig onderzoek in het algemeen, en dat in samenwerking met de Bosscha Sterrenwacht te Lembang (Indonesïe) in het bijzonder.

Het Fonds verstrekt subsidies aan in Nederland werkzame astronomen en emeriti t.b.v. deelname aan congressen, workshops, werkbezoeken e.d.. Daarnaast verleent het financïele steun aan de Bosscha Sterrewacht. Waarneemreizen worden NIET door het Fonds gesubsidieerd. Voor aanvragen in het kader van technische en instrumentatie projecten dient een duidelijk verband met de toepassing voor sterrenkundig onderzoek te bestaan.

Momenteel bestaat het bestuur van het Fonds uit de volgende personen: A. Achterberg, B. Baud, M. Franx, I. Kamp, L. Kaper, H.J. van Langevelde (vz), M. Oort, R. Stuik (secr.), R. Witmer (pm).

Twee maal per jaar komt het bestuur bijeen om de ontvangen subsidie-aanvragen te bespreken en over de toekenning van subsidies te beslissen. Voor informatie over de sluitingsdata voor indiening van subsidie-aanvragen, zie 'Het indienen van subsidie-aanvragen'.

T.a.v. subsidiëring worden de volgende regels gehanteerd:

  1. In het algemeen wordt tenminste een vergelijkbare bijdrage van het instituut van de aanvrager, congres-organisatie e.d. verwacht.
  2. Subsidies worden alleen verstrekt voor nog te ondernemen reizen e.d.; m.a.w. aanvragen die na vertrek van de aanvrager worden ontvangen worden niet behandeld.
  3. Subsidies worden op persoonlijke titel aangevraagd en toegekend, en zijn daarom niet overdraagbaar. Wanneer de aanvrager onverhoopt niet van de subsidie gebruik kan maken wordt de subsidie aan het Fonds geretourneerd. De secretaris/penningmeester dient daarvan z.s.m. op de hoogte te worden gesteld.
  4. Met ingang van 1-1-2012 kan men slechts 1 subsidie per kalenderjaar ontvagen voor het bezoeken van een conferentie. Voor subsidies met andere doeleinden gelden geen maxima.
  5. Aanvragen van een subsidie gebeurt via het electronische indien-systeem lkbf.strw.leidenuniv.nl.

Uitbetaling van de subsidie

De declaratie dient, volgens de instructies in de e-mail van de toekenning van de subsidie, naar uw instituut te worden gestuurd.Secretariaat Leids Kerkhoven-Bosscha Fonds:

Dr. R. Stuik
Postbus 9513
2300 RA Leiden
stuik@strw.leidenuniv.nl
tel. 071-5275572/5278495